Často kladené dotazy

Co lze a co nelze odsávat?

Odsávat je možno materiály:

 • sypké i tekuté
 • lehké i těžké
 • hrubé i jemné
 • nevýbušné i výbušné prachové částice
 • neškodné i zdraví škodlivé

Naopak NENÍ možno dlouhodobě odsávat:

 • hořlavé a výbušné kapaliny
 • hořlavé a výbušné plyny a páry
 • látky chemicky agresivní
 • látky olejovité nebo olejovou mlhu (vyjma odsavačů k tomu určených)
 • jiskry jakéhokoliv druhu, nedopalky, žhnoucí materiál nebo horký popel (vyjma odsavačů k tomu určených)
 • látky vzájemně chemicky reagující (např. nehašené vápno a vodu)
 • materiál silně zavlhlý (nutno vysušit, či více rozředit)


Lze odsávat i zdraví škodlivé, hořlavé nebo výbušné materiály?

Lze odsávat všechny druhy zdraví škodlivých, hořlavých a výbušných prachů. Sací zařízení musí být k tomuto účelu přizpůsobeno a schváleno dle ATEX. Nejčastěji se zařízení řeší jako tlakové odlehčené. to v praxi znamená, že tlaková vlna případného výbuchu je odvedena protivýbuchovými odlehčovacími ventily, které jsou vybaveny protiplamennou uzávěrou. Snímač tlaku současně odstaví zařízení z provozu a zpětná klapka zamezí prošlehnutí plamene do připojeného potrubí/hadice. Filtrační odlučovač a sběrná nádoba musí být odolná maximálnímu redukovanému tlaku výbuchu a veškeré instalované komponenty (např, čidlo hladiny, filtrační elementy, tlaková čidla, ....) musí být certifikovány do prostředí s nebezpečím výbuchu.


Na jakou vzdálenost lze odsávat?

Pokud je sací zařízení dostatečně výkonné a daný potrubní rozvod správně navržen a utěsněn, je možno dosahovat délky sacích tras přes 300m. Viz. www.vacuclean.cz>Reference - ČEZ Tisová


Jak blízko je nutno přiblížit ústí sací hubice k odsávanému materiálu, aby došlo k jeho nasátí?

Ústí sací hubice je nutno dostat do těsné blízkosti nasávaného materiálu. Výkon sacího zařízení není v tomto případě faktorem, který by tuto skutečnost významně ovlivňoval.

V případě odsavačů aerobních nečistot je nutno pouze zajistit dostatečné proudění nasávaného vzduchu. V tomto případě rozhoduje sací výkon zařízení , konkrétně množství nasávaného vzduchu, vzdálenost mezi ústím sací hubice a místem vzniku aerobních nečistot


Jaký je rozdíl mezi vysavačem a odsavačem?

Vysavač slouží k odsávání malého i velkého množství tekutého nabo sypkého materiálu, který je sedimentovaný na podlaze, konstrukcích, uvnitř technologických zařízení,.... K tomuto účelu musí dmychadlo vysavače dosahovat vysokého podtlaku, aby došlo ke stržení materiálu do sací hubice.

Odsavač slouží k odsávání škodlivých plynů, par, mlhoviny a aerobního prachu. tyto škodliviny jsou volně v okolním vzduchu, proto musí dmychadlo odsavače odsávat velké množství vzduchu.


Jaká je životnost filtrů?

Životnost filtračních elementů je dána mnoha faktory. Typem filtračního elementu, fyzikálními vlastnostmi odsávaného materiálu, pracovní vytížeností sacího zařízení, kvalitou údržby. Avšak obecně lze říci, že při běžném použití je vhodné vyměnit textilní kapsový filtr každé 2 roky a bezpečnostní filtrační patronu 1x ročně.


Jaké jsou typy filtrů?

 1. Vhodným umístěním vstupního hrdla sběrné nádoby je možno docílit odloučení hrubších frakcí nasávaného materiálu z proudu dopravního vzduchu. Prvním stupněm filtrace jsou vybaveny téměř všechny průmyslové vysavače. Kontejnerové předodlučovače fungují pouze na tomto principu.
 2. Textilní filtr zajišťuje oddělení jemných částic prachu z proudu transportního vzduchu.
 3. Bezpečnostní filtr zajišťuje oddělení těch nejjemnějších částic prachu z proudu transportního vzduchu a chrání sací dmychadlo při defektu hlavního filtru.
Podrobněji viz. rubrika www.vacuclean.cz>Technika

Jak velké částice lze odfiltrovat?

Vhodným typem filtračního materiálu lze odfiltrovat všechny následující částice:

 • pyl
 • roztoči
 • domácí prach
 • mouka
 • uhelný prach;
 • bakterie
 • částice dýmu
4,0 µm
3,5 µm - 5,0 µm (vajíčka roztočů 2,0 µm)
2,0 µm
1,5 µm
1,0 µm
0,1 µm – 0,5 µm
0,03 µm - 1,5 µm


Kde je možno soustředit odsátý materiál?

Odsátý materiál je možno soustředit:

 • ve sběrné nádobě ručně převozného průmyslového vysavače. Jedná se o nádoby o objemu cca 50 až 160litrů. Bez použití manipulační techniky je možno manipulovat se zaplněnou sběrnou nádobou o objemu max. 100litrů. A to za předpokladu, že odsávaný materiál má sypnou hmotnost do 1000kg/m3. Ani tuto zaplněnou nádobu není pracovník schopen zvednout a vyklopit. Je proto zapotřebí zvolit nádobu menší, nebo nádobu vybavit závěsem pro jeřáb, či vysokozdvižný vozík.
 • v kontejeru předodlučovače. Jedná se o nádoby o objemu cca 500litrů až několik m3. Tyto nádoby jsou vybaveny vypouštěcími armaturami nebo výklopnými vraty. Mohou být umístěny stacionárně, nebo jsou uzpůsobeny pro přenášení jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem.
 • ve sběrném prostoru filtračního odlučovače Jedná se o nádoby o objemu cca 300litrů až několik m3. Mohou být umístěny stacionárně, nebo jsou uzpůsobeny pro přenášení jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Tyto nádoby jsou vybaveny vypouštěcími armaturami, které v případe stacionární instalace filtračního odlučovače, mohou být napojeny na libovolnou technologii a odvádět odsátý materiál mimo objekt do kontejneru, nebo naopak vracet materiál zpět do technologie.


Jaké jsou třídy filtrace?

Třídy filtrace v dnešní době stanovuje norma DIN EN 60335-2-69, dodatek AA. Základní třídy jsou:

 • L (propustnost <1%)
 • M (propustnost <0,1%)
 • H (propustnost <0,005%) - používá se přii sání zdraví škodlivých látek
 • dodatkové B1 - v případě sání výbušných látek

Doporučené třídy filtrace pro odsávaný prach:

neškodný

zdraví škodlivý

nehořlavý

L nebo M

H

hořlavý

M/B1

H/B1


Jakým způsobem jsou filtry očišťovány?

 • u nejmenších lehkých dílenských vysavačů a u textilních vysavačů slouží filtrační pytel zároveň jsko jednorázová sběrná nádoba a je po zaplnění zlikvidován
 • u velkých průmyslových vysavačů se používají kapsové filtry, které mohou být očišťovány mechanickým oklepem po odstavení zařízení. Tento systém již však přestává používat
 • kapsové filtry jsou nyní převážně očišťovány zpětným proplachem pomocí očišťovacího ATM ventilu. Při chodu zařízení se tento ventil mžikově otevře, což způsobí krátké zpětné proudění přes kapsy textilního filtru a ulpělý materiál odpadne
 • ve speciálních případech mohou být kapsové filtry očišťovány cyklicky pulzy stlačeného vzduchu. tento systém je běžně používán pro čištění filtračních patron odsavačů. V tomto případě může být očišťování cyklické nebo kontinuální (pomocí rotační trysky)
 • bezpečnostní filtrační patrony, sloužící jako poslední stupeň filtrace průmyslového vysavače nejsou očišťovány. jejich regenerace se provádí cca 1x týdně jejich vyjmutím a očištěním slabým proudem stlačeného vzduchu proti směru proudění nečistot

Jaká dmychadla jsou používaná v sacích zařízeních a jak se liší jejich parametry?

 • turbína a vícestupňové dmychadlo (v podstatě axiálně-radiální ventilátor)se používají se v lehkých dílenských vysavačích; podtlak jen 250 mbar, maximální příkon 1,2kW
 • dmychadlo s postraními kanály se používá u výkonných ručně převozných průmyslových vysavačů, příkony 2,2 až 22kW; podtlak až 440mbar
 • dmychadlo s rotujícími písty (Roots) se používá u velkých sacích zařízení, 22 až 240kW, dle typu dosahuje 500 nebo 900mbar podtlaku
 • lamelová vývěva je používaná u ručně převozných průmyslových vysavačů s vysokým dosahovaným podtlakem (až 800mbar), příkony 5,5 až 15kW
 • radiální ventilátor je používán u odsavačů, 0,75 až 11kW, obrovské množství vzduchu (až 12.400m3/h), nízký podtlak (do 50mbar)
 • injektor na stlačený vzduch lze místo dmychadla použít v případě dostatečného množství stlačeného vzduchu. Výhodou je zanedbatelná hmotnost injektoru

Podrobněji viz. rubrika www.vacuclean.cz>Technika


Podle čeho si vybrat pro mě vhodný vysavač?

Základní kritéria pro návrh řešení*:

 • jaké jsou fyzikální vlastnosti odsávaného materiálu: měrná hmotnost, zrnitost, procento vody, hořlavost, zdraví škodlivost, abrazivost, teplota, ... (protivýbuchová ochrana, výkon sacího zařízení, dimenze sacího potrubí, velkost filtrační plochy, typ filtrační textilie, způsob očišťování filtru)
 • jaké je množství materiálu (kapacita sběrné nádoby)
 • jak rychle je třeba materiál odsát (výkon zařízení, počet současně provozovaných sacích míst, kapacita sběrné nádoby)
 • přístup k čištěnému prostoru (mobilní / stacionární sací zařízení, sací potrubí ano/ne)
 • délka sací trasy (mobilní / stacionární sací zařízení, sací potrubí ano/ne)
 • jak často vzniká potřeba čištění (mobilní / stacionární sací zařízení)
 • kde shromažďovat odsátý materiál (uzavřený kontejner, otevřený kontejner, sud, cisterna, silo, BigBag, nebo vyprazdňovat na pasový dopravník)

* v závorce vždy uvedeno, co daná skutečnost ovlivňuje


Je vhodné používat více odsávacích míst současně?

U průmyslových vysavačů a sacích zařízení není úplně vhodné používat více odsávacích míst současně. Aby bylo dosaženo optimálního výkonu, musí být totiž všechna místa blízko u sebe (přibližně stejná délka sací trasy) a sací práce vykonávána naprosto souběžně. Pokud jeden z pracovníků, přstane pracovat, druhému výrazně slábne sací výkon, protože vzduch snáze proudí nepoužívanou hadicí.

U odsávacích zařízení se používání více odsávacích míst používá běžně. Proudění vzduchu je konstantní ať pracovník vykonává činnost ci nikoliv.


Proč máte v logu firmy slona?

Není to slon je to slůně. A máme ho v logu protože přesně symbolizuje naše dodávaná zařízení, tj. jsou kompaktní, ale výkonná, robustní, odolná tvrdým podmínkám, mají dlouhou životnost, zvládnou toho hodně „spořádat“ a nakonec i jeho chobot vypadá jako hadice.


Další informace:


Související stránky:

Copyright © 2005-2024 VacuClean s.r.o. All rights reserved. | |